Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Eventio Group Oy (jäljempänä Eventio)
Tierankatu 4 B, 20520 Turku
Puhelin: 0403 110 550  

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Eventio Group Oy / Tekninen johtaja
Puhelin: 0403 110 550
Sähköposti: info@eventio.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

 4. Asiakastietojen käyttötarkoitukset
Asiakastietojen käsittelyn yleisenä asiakastietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Eventiolle antama toimeksianto tai Evention ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:
•    Asiakkaan tunnistaminen.
•    Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito ja hallinta.
•    Asiakastietojen sekä asiakashistorian hallinta.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 Asiakkaan perustiedot:
•    Nimi
•    Asiakkaan edustama seura tai yhdistys
•    Osoitetiedot
•    Puhelinnumero
•    Sähköpostiosoite

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:
Asiakkuuden alkaminen
Osto- ja rahaliikennehistoria
Suoramarkkinoinnin kiellot
Tiedot ulkoisista tietolähteistä (kohta 6)

Eventio säilyttää vain Evention toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden säilyttämiselle ei enää ole perustetta, poistetaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tai tilauksen tekemisen yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa kyselyihin.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös ulkoisista tietolähteistä.

  7. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat
Eventio käyttää verkkopalveluissaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään mm. verkkopalvelun käytettävyyden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä palvelun kehittämiseksi. Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Eventio ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

Evention verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot
Asiakkaan tietoja ei luovuteta Evention lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Asiakastietoja voidaan siirtää Evention suoramarkkinointirekisteriin.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä. Pääsääntöisesti Eventio ei siirrä tai luovuta asiakkaan asiakastietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle asiakastietolain sallimilla tavoilla, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.  

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteri tietoturvallisuus sekä asiakastietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Asiakastiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Asiakastietoja käsittelevät vain Evention määrittelemät henkilöt sekä Evention toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin asiakaskohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

10. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on asiakastietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Eventio Group Oy, Tietosuojavastaava, Asiakastietojen tarkastuspyyntö, Tierankatu 4 B, 20520 Turku. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, asiakastunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakas voi asiakastietolain 29 §:n mukaisesti korjata tietojaan tai pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun info@eventio.fi, soittamalla puhelinnumeroon 0403110550 tai toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu korjauspyyntö osoitteella: Eventio Group Oy, Tietosuojavastaava, Asiakastietojen korjauspyyntö, Tierankatu 4 B, 20520 Turku. Korjauspyynnössä tulee mainita nimi, asiakastunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

12. Suoramarkkinoinnin kiellot
Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin kieltoja ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun info@eventio.fi, soittamalla puhelinnumeroon 0403110550 tai toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu korjauspyyntö osoitteella: Eventio Group Oy, Tietosuojavastaava, Asiakastietojen korjauspyyntö, Tierankatu 4 B, 20520 Turku. Korjauspyynnössä tulee mainita nimi, asiakastunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Lahjakortti